THÔNG BÁO: Thực hiện Đồ án ngành đợt 1 năm 2022

768
Đồ án ngành là một học phần bắt buộc đối với tất cả sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Mỗi Sinh viên sẽ được một giảng viên hướng dẫn thực hiện đồ án ngành. Mỗi Giảng viên hướng dẫn tối đa theo đúng quy định như sau: GS, PGS: 08 đề tài; TS, GVC: 06 đề tài; GV: 04 đề tài.

Quy trình thực hiện Đồ án ngành như sau:

Sinh viên đăng ký chọn ĐỀ TÀI thực hiện theo hướng nghiên cứu thực hiện đồ án (đính kèm thông báo) đến hết ngày 22/03/2022: Sinh viên chủ động đăng ký hướng nghiên cứu theo link driver sau: https://bit.ly/3i5K5P9

Khoa sẽ xem xét phân công giảng viên hướng dẫn và đề tài cho từng sinh viên/nhóm sinh viên đối với các đề tài chưa đăng ký chưa có giảng viên hướng dẫn. Danh sách chính thức sẽ được thông báo vào ngày 26/03/2022.

Thời gian thực hiện đồ án ngành: Từ ngày 29/03/2022 đến hết ngày 29/06/2022.

Chi tiết cụ thể sinh viên xem trong Thông báo số 05/TB-FIRA ngày 15/03/2022 của Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo, tại đường link: https://bit.ly/3KNSOBJ

MẪU PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN NGÀNH (download here: http://bit.ly/2NbdITt)