Thông báo thực hiện Đồ án ngành đợt 1 năm 2021

391
Đồ án ngành là một học phần bắt buộc đối với tất cả sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Mỗi Sinh viên sẽ được một giảng viên hướng dẫn thực hiện đồ án ngành. Mỗi Giảng viên hướng dẫn tối đa theo đúng quy định như sau: GS, PGS: 08 đề tài; TS, GVC: 06 đề tài; GV: 04 đề tài.

Quy trình thực hiện Đồ án ngành như sau:

Sinh viên đăng ký chọn Hướng nghiên cứu thực hiện đồ án và Giảng viên hướng dẫn (đính kèm thông báo) đến hết ngày 19/03/2021: Sinh viên chủ động đăng ký hướng nghiên cứu theo link driver sau: http://bit.ly/3vddr3l

Khoa sẽ xem xét phân công giảng viên hướng dẫn và đề tài cho từng sinh viên/nhóm sinh viên. Danh sách chính thức sẽ được thông báo vào ngày 26/03/2021.

Chi tiết cụ thể sinh viên xem trong Thông báo số 22/TB-FIRA ngày 10/03/2021 của Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo, tại đường link: http://bit.ly/38OBvAj

MẪU PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN NGÀNH (download here: http://bit.ly/2NbdITt)

Ban biên tập