Thông báo thực hiện đồ án ngành đối với sinh viên Đại học Khóa 19 và các Khóa trước

471

Đồ án ngành là một học phần bắt buộc đối với tất cả sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Mỗi Sinh viên sẽ được một giảng viên hướng dẫn thực hiện đồ án ngành. Mỗi Giảng viên hướng dẫn tối đa theo đúng quy định như sau: GS, PGS: 08 đề tài; TS, GVC: 06 đề tài; GV: 04 đề tài.

Quy trình thực hiện Đồ án ngành như sau:

Sinh viên đăng ký chọn Hướng nghiên cứu thực hiện đồ án và Giảng viên hướng dẫn (đính kèm thông báo) đến hết ngày 08/10/2019: Sinh viên chủ động đăng ký hướng nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn theo link driver sau:

– Sinh viên tại cơ sở chính Trường Đại học Bình Dương đăng ký theo link: https://bit.ly/2oo9qv4 

– Sinh viên tại Phân hiệu Cà Mau đăng ký theo link:  https://bit.ly/2pfBaCH

Khoa sẽ xem xét phân công giảng viên hướng dẫn và đề tài cho từng sinh viên/nhóm sinh viên. Danh sách chính thức sẽ được thông báo vào ngày 10/10/2019.

Chi tiết cụ thể sinh viên xem trong Thông báo số 108/TB-FIRA ngày 01/10/2019 của Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo:

https://drive.google.com/file/d/1fXLE12Nnh-0YCgdliGTw0sxwmQMnFamB/view?usp=sharin