Cơ hội việc làm sau đào tạo

26

♦ Lập trình viên chuyên nghiệp tại các công ty.

♦ Tham gia tổ chức các sự kiện phát triển phần mềm.

♦ Chuyên viên kiểm thử phần mềm.

♦ Trở thành thành viên quan lý dự án Công nghệ thông tin.

♦ Tự phát triển phần mềm theo yêu cầu thực tế của doanh nghiệp.

♦ Tham gia các dự án về xây dựng phần mềm trên điện thoại di động và thiết bị thông minh.