Cơ hội việc làm sau đào tạo tại Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Bình Dương

12

♦ Đảm nhận vị trí nhân viên máy chủ và mạng, quản trị viên các hệ cơ sở dữ liệu.

♦ Tổ chức tư vấn và phân tích thiết kế hệ thống thông tin.

♦ Tham gia quản lý và phát triển các ứng dụng cho hệ thống thông tin.

♦ Có thể tham gia thành viên kiểm tra, đánh giá hệ thống thông tin cho mạng.

♦ Tổ chức phát hiện điểm yếu và xử lý sự cố an toàn thông tin cho hệ thống doanh nghiệp.