Đồ án ngành: Xây dựng ứng dụng Name Card trên nền tảng mã nguồn mở React Viro

97

Đồ án Xây dựng ứng dụng Name Card trên nền tảng mã nguồn mở React Viro

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Sỹ

Sinh viên thực hiện:

        1. Trương Thanh Vỹ
        2. Nguyễn Chí Tường