Thông báo về việc xem xét giải quyết các môn học chuyên ngành còn nợ và thiếu chỉ cho sinh viên từ khóa 18 trở về trước

76

Thông báo về việc xem xét giải quyết các môn học chuyên ngành còn nợ và thiếu chỉ cho sinh viên từ khóa 18 trở về trước như sau:

1- Đối tượng áp dụng: khóa 16, 17, 18.

2- Hình thức: những bạn nào thuộc các khóa trên tự xem lại CTDT của khóa mình xem còn nợ môn học chuyên ngành hoặc thiếu chỉ  thì liên hệ và đăng ký về cho GVCN của lớp mình để ghi nhận lại. (riêng khóa 16 thì liên hệ cô Trang hoặc thầy Phong).

3- Thời gian: từ ngày thông báo đến hết ngày 16/03/2019 (thứ 7).

4- Từ ngày 18/03/2019 đến 20/03/2019 Khoa sẽ tổng hợp và làm việc với phòng đào tạo, nếu được các bạn sẽ đăng ký và học trả nợ/học trong hè HK3-2018-2019 này theo kế hoạch chung của Nhà trường đã đăng trên website sv.bdu.edu.vn.

Sau thời gian trên, Khoa sẽ không giải quyết cho bất kỳ trường hợp nào chậm trễ.

Thông báo đến những bạn sinh viên có liên quan được biết và thực hiện.