Thông báo: NỘP ĐỒ ÁN NGÀNH

491

Căn cứ Thông báo số 05/TB-FIRA ngày 15/03/2022 của Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo về việc thực hiện đồ án NGÀNH đợt 1 năm 2022.

Nay, Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo thông báo nộp báo cáo đồ án NGÀNH, cụ thể như sau:

  1. Thời gian nộp: từ 30/06/2022 đến 14h00′ ngày 05/07/2022. MỚI: Gia hạn thêm đến hết ngày 11/07/2022.
  2. Link nộphttps://bit.ly/3ObXDqF
  3. Qui định nộp đồ án ngành (theo thông báo số 05/TB-FIRA): Sinh viên nộp Đồ án ngành về văn phòng Khoa CNTT, Robot và TTNT (nộp trực tiếp cho thầy Huỳnh Quang Đức): 01 cuốn báo cáo đóng bìa cứng, đồng thời upload toàn bộ nội dung thực hiện gồm có: 1. File báo cáo word; 2. Slide thuyết trình báo cáo; 3. Source code;  4. Video chạy chương trình; 5. File hướng dẫn chạy chương trình. Tên THƯ MỤC LƯU được đặt theo qui định sau: MSSV_HỌ TÊN. Ví dụ: 16050001_NGUYỄN VĂN A.
  4. Lưu ý: Hết thời gian theo qui định, sinh viên không nộp báo cáo xem như  không thực hiện đồ án và nhận điểm không.
  5. Thời gian báo cáo đồ án trước khoa: Sẽ được thông báo sau khi kết thúc thời gian nộp báo cáo.