Biểu mẫu đồ án tốt nghiệp

344

Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo cung cấp biểu mẫu làm báo cáo đồ án tốt nghiệp thống nhất trong sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2019-2020.

Sinh viên có thể download biểu mẫu tại link: http://bit.ly/35TPguj

Sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp cần thực hiện tất cả các biểu mẫu theo link được cung cấp ở trên.