Đồ án ngành: Thực tế ảo tăng cường xây dựng Webbase AR.js – Image Tracking

243

Đồ án Thực tế ảo tăng cường xây dựng Webbase AR.js – Image Tracking

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Sỹ

Sinh viên thực hiện:

        1. Nguyễn Thành Trung – 17050042
        2. Trần Ngọc Thăng – 17050070

Demo