Dịch máy thống kê Anh-Việt

37

Hội nhập Quốc tế là tất yếu trong thời đại ngày nay, thời đại công nghiệp 4.0: Nhu cầu dịch thuật ngày càng lớn khi lượng thông tin và tri thức của thế giới chủ yếu bằng tiếng Anh. Việc xây dựng một hệ thống dịch tự động từ tiếng Anh (English) sang tiếng Việt (Vietnamese) đạt hiệu quả, giúp hỗ trợ trong việc tiếp cận nguồn tri thức mới là rất quan trọng.

Đồ án tốt nghiệp năm học 2019-2020 của sinh viên: Bùi Thiện Tâm và Võ Bá học. Hướng dẫn khoa học: ThS. Huỳnh Quang Đức.

– Hệ thống dịch tự động bằng phương pháp học thống kê, kết quả của đồ án có thể hỗ trợ dịch tự động một câu tiếng Anh sang câu tiếng Việt.