Công bố khoa học

253

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM HỌC 2019-2020

TT TÊN CÔNG TRÌNH LOẠI CÔNG TRÌNH TÊN TÁC GIẢ GHI CHÚ
01 Outage and Bit Error Probability Analysis in Energy Harvesting Wireless Cooperative Networks Electronics 23rd International Conference 2019, Kaunas University. Palanga, Lithuania. Nguyễn Hoàng Sỹ
02 Outage Performance Analysis of Non – Orthogonal Multiple Access with Time – Switching Energy Harvesting Electronics 23rd International Conference 2019, Kaunas University. Palanga, Lithuania. Nguyễn Hoàng Sỹ
03 Power Splitting Protocol Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) in 5G Systems: Outage Performance The International Conference Proceedings Series by ACM as an ICPS volume in the ACM Digital Library (ISBN: 978-1-4503-7245-9) Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Hoàng Sỹ
04 A Sense Tagging Algorithm Using Unsupervised Method Kỷ yếu hội thảo Quốc gia năm 2019 có mã số ISBN: 978-604-913-915-4 Huỳnh Quang Đức
05 Một thuật toán học không giám sát về gán nhãn ngữ nghĩa trong song ngữ Anh-Việt Kỷ yếu hội thảo Quốc gia năm 2019 có mã số ISBN: 978-604-67-1287-9 Huỳnh Quang Đức

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC TỪ NĂM 2016-2019

TT TÊN CÔNG TRÌNH LOẠI CÔNG TRÌNH TÊN TÁC GIẢ GHI CHÚ
01 Research Areas: Engineering.

Web of Science Categories: Engineering, Electrical & Electronic

Nguyễn Hoàng Sỹ 2017
02 AEU- International Journal of Electronics and Communications Nguyễn Hoàng Sỹ 2016
03 Imperfect Channel State Information of AF and DF Energy Harvesting Cooperative Networks China INST Communications No 13 West Chang An Avenue, Beijing, 00000, People R China Nguyễn Hoàng Sỹ 2016
04 Exploiting hybrid time switching-based and power splitting-based relaying protocol in wireless powered communication networks with outdated channel state information Web of Science Categories: Automation & Control Systems; Engineering, Electrical & Electronic Nguyễn Hoàng Sỹ 2017
05 A tractable approach to analyzing the energy-aware two-way relaying networks in the presence of co-channel interference Eurasip Journal On Wireless Communication And Networking Nguyễn Hoàng Sỹ 2016