Sơ đồ tổ chức

145

 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

TS. NGUYỄN HOÀN SỸ

Trưởng Khoa

 

THS. TRẦN TRỌNG TUYÊN

Phó Trưởng Khoa

 

THS. HUỲNH QUANG ĐỨC, THS. NGUYỄN VĂN VỊNH, THS. LÊ TIẾN DŨNG

Giảng viên

 

THS. PHẠM THI THU TRANG

Trợ lý Khoa