Sơ đồ tổ chức

343

 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

TS. NGUYỄN HOÀNG SỸ

Trưởng Khoa

 

THS. TRẦN TRỌNG TUYÊN

Phó Trưởng Khoa

 

THS. HUỲNH QUANG ĐỨC, THS. NGUYỄN VĂN VỊNH, THS. LÊ TIẾN DŨNG, THS. NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

Giảng viên

 

THS. PHẠM THI THU TRANG

Trợ lý Khoa