Sơ đồ tổ chức

659

 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

 

1 ThS. Trần Trọng Tuyên Phó Trưởng Khoa
2 ThS. Huỳnh Quang Đức GVCH
3 ThS. Lê Tiến Dũng GVCH
4 ThS. Nguyễn Thị Lan Hương GVCH
5 ThS. Mai Trung Thành
GVCH
6 TS. Nguyễn Quang Tấn GVCH
7
TS. Phạm Thuận GVCH
8 Phạm Hồng Nhung Trợ lý Khoa