Hội đồng khoa học

386

 HỘI ĐỒNG KHOA HỌC:

Lĩnh vực nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Máy học, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

ThS.  Trần Trọng Tuyên

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học dữ liệu, Dữ liệu lớn, Hệ thống thông tin.

ThS.   Huỳnh Quang Đức

Lĩnh vực nghiên cứu: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Dữ liệu lớn, Máy học và trí tuệ nhân tạo.

ThS.   Huỳnh Anh Tuấn

Lĩnh vực nghiên cứu:  An toàn thông tin, Mạng máy tính,  Trí tuệ nhân tạo.

ThS.    Lê Tiến Dũng

Lĩnh vực nghiên cứu:  An toàn thông tin, Mạng máy tính,  Trí tuệ nhân tạo.