Thông tin cố vấn học tập

122
TT Họ & tên Số điện thoại Email Lớp
1 Huỳnh Quang Đức 0983 937975 hqduc@bdu.edu.vn K18-18TH01
2 Huỳnh Quang Đức 0983 937975 hqduc@bdu.edu.vn K19-19TH01
3 Nguyễn Văn Vịnh 0935 262179 nvvinh@bdu.edu.vn K20-20TH01
4 Nguyễn Thị Lan Hương 0986 053558 ntlhuong@bdu.edu.vn K21-21TH01
5 Phạm Thị Thu Trang 0785188102 ptttrang@bdu.edu.vn K22-22TH01