Thông tin cố vấn học tập

354

Sinh viên có nhu cầu cần hỗ trợ trong học tập và sinh hoạt, liên hệ Giáo viện chủ nhiệm thông qua thông tin bên dưới để được hướng dẫn.

TT Họ & tên Số điện thoại Email Lớp
1 Nguyễn Thị Thu Sương 0382 048559 nttsuong@bdu.edu.vn K22-22TH01
2 Nguyễn Thị Thu Sương 0382 048559 nttsuong@bdu.edu.vn K23-23TH01
3 Nguyễn Thị Thu Sương 0382 048559 nttsuong@bdu.edu.vn K24-24TH01
4 Nguyễn Thị Thu Sương 0382 048559 nttsuong@bdu.edu.vn K21-21TH01