Giảng viên cơ hữu

288
TT Họ & tên Chức vụ Email Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Sỹ Trưởng Khoa nhsy@bdu.edu.vn  
2 Trần Trọng Tuyên Phó Trưởng khoa tuyentt@bdu.edu.vn  
3 Nguyễn Quang Tấn Giảng viên nqtan@bdu.edu.vn  
4 Nguyễn Văn Vịnh Giảng viên nvvinh@bdu.edu.vn  
5 Huỳnh Quang Đức Giảng viên hqduc@bdu.edu.vn  
6 Phạm Thị Thu Trang Giáo vụ Khoa ptttrang@bdu.edu.vn  
7 Dương Thanh Linh Giảng viên dtlinh.cm@bdu.edu.vn