KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIN TỨC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOAMôn học

Ngày BĐ

Ngày KT

Thứ

Buổi

Số tiết/
Buổi

Phòng

Nhập môn .Net và lập trình C#

15/03/2017

19/04/2017

4

Chiều

5

PM6

Công nghệ Web

16/03/2017

20/04/2017

5

Sáng

5

BII.8

Nhập môn lập  trình

17/03/2017

21/04/2017

6

Sáng

5

PM6

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

19/03/2017

23/04/2017

7

Sáng

5

AI.4

Các hệ cơ sở tri thức

20/03/2017

24/04/2017

2

Sáng

5

PM6

Cơ sở trí tuệ nhân tạo

20/03/2017

24/04/2017

2

Chiều

5

PM6

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: