KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIN TỨC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

KẾT NỐI VỚI KHOAThông báo danh sách phân công GVHD Đồ án ngành 2018 theo link đính kèm: https://www.dropbox.com/s/el933h3skyrohsl/2018.09.19%20BDU-FIT%20DanhSachDo%20an%20nganh%20K18.xlsx?dl=0
Lưu ý:
- SV tự liên hệ với GVHD qua email hoặc số điện thoại trong danh sách để hẹn lịch gặp.
- SV nắm các mốc thời gian trong thông báo kế hoạch trước đó để thực hiện nghiêm túc.