Cơ hội việc làm sau đào tạo Mạng máy tính và An toàn thông tin

21

♦ Quản trị an ninh mạng.

♦ Quản trị cơ sở dữ liệu và đảm bảo an toàn hệ thống thông tin.

♦ Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho hệ thống mạng.

♦ Tư vấn rà soát lỗ hổng và xử lý sự cố an toàn thông tin trong các hệ thống lớn.

♦ Tham gia cùng các nhóm chuyên gia lập trình và phát triển ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin.