Thông báo: NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

330

Căn cứ Thông báo số 04/TB-FIRA ngày 15/03/2022 của Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo về việc thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2022.

Nay, Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo thông báo nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp, cụ thể như sau:

  1. Thời gian nộp: từ 30/06/2022 đến 14h00′ ngày 05/07/2022. MỚI: Gia hạn thêm đến hết ngày 11/07/2022.
  2. Link nộphttps://bit.ly/3OpByVC
  3. Qui định nộp đồ án TỐT NGHIỆP (theo thông báo số 04/TB-FIRA): Hình thức nộp: Sinh viên nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp để chuẩn bị bảo vệ trước hội đồng (Theo hướng dẫn trình bày Đồ án tốt nghiệp của Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo) như sau: 1. Mỗi đồ án tốt nghiệp sẽ nộp 03 cuốn báo cáo bìa mềm, in 02 mặt, đóng cuốn.2. Upload toàn bộ nội dung đồ án tốt nghiệp GỒM CÓ: 1. File báo cáo word; 2. Slide thuyết trình báo cáo; 3. Source code;  4. Video chạy chương trình; 5. File hướng dẫn chạy chương trình; 6. Poster. Tên THƯ MỤC được đặt như sau (lưu tất cả các file vào): MSSV_HỌ TÊN. Ví dụ: 16050001_NGUYỄN VĂN A.3. Đồ án tốt nghiệp phải có nhận xét của GVHD đồng ý cho ra bảo vệ.4. Đề cương chi tiết phải có chữ ký của GVHD và đóng trực tiếp vào cuốn đồ án tốt nghiệp.

    5. Cấu trúc đồ án tốt nghiệp được trình bày theo quy định của Khoa (sinh viên có thể xem lại nội dung thông báo thực hiện đồ án tốt nghiệp và thực hiện theo mẫu).

  4. Thời gian tổ chức hội đồng: Sẽ được thông báo sao khi kết thúc thời gian nộp báo cáo.