Đồ án ngành: Ứng dụng API xây dựng hệ thống hỗ trợ đồng bộ, quản lý lịch của sinh viên – giảng viên

200

Đồ án “Ứng dụng API xây dựng hệ thống hỗ trợ đồng bộ, quản lý lịch của sinh viên – giảng viên”

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Sỹ

Sinh viên thực hiện:

        1. Trần Ngọc Thăng
        2. Nguyễn Chí Tường

Demo