THÔNG BÁO: Thực hiện đồ án ngành đợt 1 năm 2023

154
Đồ án ngành là một học phần bắt buộc đối với tất cả sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Mỗi Sinh viên sẽ được một giảng viên hướng dẫn thực hiện đồ án ngành. Mỗi Giảng viên hướng dẫn tối đa theo đúng quy định như sau: GS, PGS: 08 đề tài; TS, GVC: 06 đề tài; ThS: 05 đề tài.

Quy trình thực hiện Đồ án ngành như sau:

1. Sinh viên đăng ký chọn ĐỀ TÀI thực hiện theo hướng lựa chọn ứng dụng thực tế phù hợp với năng lực và các môn học có liên quan các môn học trước, đến hết ngày 12/03/2023: Sinh viên chủ động đăng ký hướng nghiên cứu theo link driver sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fjQZKTAXOGqFlsEE_wOUr3mQcthp-zZ3/edit?usp=share_link&ouid=106838818928508441088&rtpof=true&sd=true

2. Sinh viên nộp phiếu giao đề tài (mô tả nội dung cần thực hiện) chậm nhất đến hết ngày 18/03/2023. Link nộp: https://drive.google.com/drive/folders/1UDKs6cMDYSA4hkGLWjfdqS1quUGPK6gL?usp=share_link

2. Khoa sẽ xem xét phân công giảng viên hướng dẫn và đề tài cho từng sinh viên/nhóm sinh viên đối với các đề tài chưa đăng ký chưa có giảng viên hướng dẫn. Danh sách chính thức sẽ được thông báo vào ngày 25/03/2023.

3. Thời gian thực hiện đồ án ngành: Từ ngày 26/03/2022 đến hết ngày 26/06/2022.

MẪU PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN NGÀNH (download here: https://docs.google.com/document/d/1md6zQQ6ehbVAt4ZIiWAoYnGmK9vSpls3/edit?usp=share_link&ouid=106838818928508441088&rtpof=true&sd=true)