THÔNG BÁO: Nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp

583

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (FIRA)
Thông báo nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2022, cụ thể như sau:

  1. Kế hoạch nộp báo cáo và tổ chức phản biện (Cơ sở chính Bình Dương):
  • Thời gian nộp báo cáo: Từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 19/01/2023. Lưu ý: Tất cả báo cáo phải được giảng viên hướng dẫn đồng ý cho ra bảo vệ đồ án trước hội đồng (Phải có phiếu đánh giá xác nhận của giảng viên hướng dẫn). Nếu giảng viên hướng dẫn không đồng ý cho ra bảo vệ, sinh viên không cần nộp báo cáo và sẽ thực hiện lại đồ án tốt nghiệp đợt tiếp theo.
  • Nội dung nộp: 3 cuốn báo cáo word (nộp tại văn phòng khoa), file báo cáo word, file PowerPoint (báo cáo trước hội đồng), Source code chương trình, file hướng dẫn chạy code, video clip chạy Demo chương trình, file Poster nội dung đồ án. LƯU Ý: Tất cả các file đặt vào thư mục: HỌ VÀ TÊN_MSSV, nộp vào đường link bên dưới.
  • Link nộphttp://bit.ly/3QoWQ7K
  • Thời gian phản biện: từ ngày 30/01/2023 đến hết ngày 09/02/2023 (Sinh viên tự liên hệ với giảng viên phản biện để trình bày theo danh sách phân công phản biện).

2. Kế hoạch nộp báo cáo và tổ chức phản biện (Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau):

  • Thời gian nộp báo cáo: Từ ngày 10/02/2023 đến hết ngày 15/02/2023. Lưu ý: Tất cả báo cáo phải được giảng viên hướng dẫn đồng ý cho ra bảo vệ đồ án trước hội đồng (Phải có phiếu đánh giá xác nhận của giảng viên hướng dẫn). Nếu giảng viên hướng dẫn không đồng ý cho ra bảo vệ, sinh viên không cần nộp báo cáo và sẽ thực hiện lại đồ án tốt nghiệp đợt tiếp theo.
  • Nội dung nộp: 01 cuốn báo cáo word (nộp tại Phân hiệu Cà Mau), file báo cáo word, file PowerPoint (báo cáo trước hội đồng), Source code chương trình, file hướng dẫn chạy code, video clip chạy Demo chương trình, file Poster nội dung đồ án. LƯU Ý: Tất cả các file đặt vào thư mục: HỌ VÀ TÊN_MSSV, nộp vào đường link bên dưới.
  • Link nộphttp://bit.ly/3vSEWRe
  • Thời gian phản biện: từ ngày 16/02/2023 đến hết ngày 26/02/2023 (Sinh viên tự liên hệ với giảng viên phản biện để trình bày theo danh sách phân công phản biện).

3. Thời gian tổ chức hội đồng báo cáo đồ án tốt nghiệp: Dự kiến ngày 03/03/2023 (thời gian có thể thay đổi tùy vào quyết định thành lập hội đồng). Khi có thay đổi KHOA sẽ thông báo trực tiếp đến sinh viên.

FIRA