Thông báo: Chọn đề tài và phiếu mô tả đề tài đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2021

153

Theo thông báo số 81/TB-FIRA ngày 27/09/2021 của Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo. Sinh viên đăng ký tên đề tài chưa đạt yêu cầu (lưu ý: Phải đặt tên đề tài, không đặt tên lĩnh vực nghiên cứu. Không đặt tên đề tài quá dài, khó hiểu). Nay, Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo thông báo sinh viên đăng ký đề tài thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 như sau:

  1. Sinh viên thực hiện bản mô tả (phiếu giao đề tài đồ án tốt nghiệp) và liên hệ giảng viên hướng dẫn để được hỗ trợ và hoàn thành tên đề tài theo yêu cầu.
  2. Phiếu giao đề tài đồ án tốt nghiệp sinh viên download và nộp tại đường link trong thông báo thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2021.
  3. Sau khi được giảng viên chấp nhận phiếu giao đề tài, sinh viên nộp phiếu theo đường link được cung cấp tại thông báo thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2021.
  4. Sinh viên (nhóm sinh viên) không liên hệ giảng viên hướng dẫn để hoàn thành phiếu giao đề tài và không được giảng viên hướng dẫn chấp nhận (phiếu giao) xem như đề tài đăng ký thực hiện không đạt yêu cầu.
  5. Thời gian thực hiện: Từ ngày thông báo đến hết ngày 01/11/2021.

Lưu ý: Sau thời gian qui định, sinh viên (nhóm sinh viên) không được giảng viên hướng dẫn chấp nhận duyệt phiếu giao đề tài sẽ không được giải quyết hoặc khiếu nại về sau.

Tin FIRA