Kế hoạch thực hiện ĐATN đợt 1/2019

67

Khoa Tin học thông báo Kế hoạch thực hiện ĐATN đợt 1/2019 như sau:

1- Kế hoạch, xem file đính kèm: https://www.dropbox.com/s/wq3ls038qiejmmy/TB_KeHoach_Lam_DATN_dot1_2019.docx?dl=0

2- Phiếu đăng ký ĐATN: https://www.dropbox.com/s/fer81douiyuknkj/PhieuDangKyDoAnTotNghiep.docx?dl=0

Thông báo đến toàn thể sinh viên từ khóa 18 về trước (còn hạn đào tạo) biết và thực hiện.

P/s: SInh viên nắm các mốc thời gian trong kế hoạch để thực hiện nghiêm túc.