Danh sách giảng viên phản biện và ngày bảo vệ ĐATN đợt 2/2018

45

Thông báo về việc Danh sách giảng viên phản biện và ngày bảo vệ ĐATN đợt 2/2018 như sau:

1-Danh sách giảng viên phản biện :

Họ và

Tên

Đề tài

GV phản biện

Nguyễn Thị

Thảo

Website bán hàng Mỹ phẩm

ThS. Đinh Thị Phượng (0975484800)

Thái Nguyễn Tuấn

Website báo điện tử online

ThS. Nguyễn Hoàng Phong (0975074377)

Đỗ Trung

Hòai

Xây dựng phần mềm quản lý sân bóng đá mini Hoàng Gia

ThS. Nguyễn Hoàng Phong

Thời gian sinh viên liên hệ và gặp GVPB: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/01/2019

2- Ngày bảo vệ (dự kiến): 7h30 sáng ngày 10/01/2019 (Thứ 5), lịch cụ thể sẽ thông báo trước ngày bảo vệ 3 ngày.

Đề nghi các bạn SV có tên thực hiện nghiêm túc./.