KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIN TỨC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOAThông báo kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 như sau:

1. Thông báo đồ án tốt nghiệp: https://www.dropbox.com/s/d5soqvxvghyujht/TB_KeHoach_Lam_DATN_dot1_2018.docx?dl=0

2. Phiếu đăng ký đồ án tốt nghiệp: https://www.dropbox.com/s/fer81douiyuknkj/PhieuDangKyDoAnTotNghiep.docx?dl=0

Lưu ý: sinh viên xem kỹ các mốc thời gian trong thông báo để thực hiện nghiêm túc nhé.