KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIN TỨC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOAThông báo lịch trực của Chủ nhiệm lớp và Cố vấn học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 như sau:

  1. Danh sách chủ nhiệm và cố vấn học tập:

STT

Giảng viên

Chủ nhiệm lớp

Cố vấn học tập các môn học

1

ThS. Nguyễn Hoàng Phong

17TH01

Nhập môn lập trình, Lập trình .NET nâng cao, Lập trình Java

2

ThS. Mai Trung Thành

18TH01

Cấu trúc dữ liệu & giải thuật, Công nghệ Web, Phát triển ứng dụng Web

3

ThS. Đinh Thị Phượng

19TH01

Lập trình hướng đối tượng, Cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy tính

2. Lịch trực cụ thể như sau:

3. Thời gian: bắt đầu từ tháng 9/2017 đến hết học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Khi có thay đổi đột xuất, các Giảng viên sẽ thông báo sau.

Đề nghị các bạn sinh viên liên hệ chủ nhiệm và cố vấn học tập thường xuyên theo lịch để nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ phương pháp học tập tốt nhất.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: