KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIN TỨC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOAKhoa Tin Học Thông báo lịch đăng ký thực hiện Đồ án Ngành (17TH01+TN) và Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 như sau:

1- Thông báo Đồ án ngành: https://www.dropbox.com/s/6stxx2q841qiku8/ThongBao_DoAnNganh.doc?dl=0

2- Phiếu đăng ký đồ án ngành: https://www.dropbox.com/s/vji61ov28hcxk1a/PhieuDangKyDoAnNganh.docx?dl=0

3- Thông báo Đồ án tốt nghiệp: https://www.dropbox.com/s/a7qlab1eibc54mu/ThongBao_DoAnTotNghiep.docx?dl=0

4- Phiếu đăng ký Đồ án tốt nghiệp: https://www.dropbox.com/s/fer81douiyuknkj/PhieuDangKyDoAnTotNghiep.docx?dl=0

Sinh viên lưu ý các mốc thời gian trong thông báo để thực hiện nghiêm túc.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: